Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Violympic tiếng anh lớp 3

Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. you B. he C. she D. has

2. My ..... is Jenny.

A. your B. name C. game D. name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. are B. am C. is D. you

5. Stand ......, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You ........ Long

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ........

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... to ...... you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Màu Hồng Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Bảng Màu Tiếng Anh

A. down B. up C. in D. on


10. ......... your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tracnghiem123.com
(279 lượt)
Lượt tải: 15.218 Lượt xem: 72.020 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết tải về

Link tracnghiem123.com chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 tracnghiem123.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA