Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nan giải", trong bộ từ điển Tiếng tracnghiem123.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nan giải, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nan giải trong bộ từ điển Tiếng tracnghiem123.comệt - Tiếng Anh

1. Đúng là nan giải quá.

Bạn đang xem: Vấn đề nan giải tiếng anh là gì

What a problem for you.

2. Điều này trở nên nan giải vô cùng.

So it became a cold case.

3. Những vấn đề nan giải cứ tiếp tục chồng chất.

Problems without solutions keep piling up.

4. Vẫn là câu đố đó, vẫn là vấn đề nan giải đó.

It's that same conundrum, it's like this undying problem.

5. Các nhà nhân văn nặn óc về vấn đề nan giải này.

Concerned humanists struggle with the growing problem.

6. Công nghệ mới của chúng ta đang mở ra nhiều tình huống nan giải khác.

Our new technologies are opening up many other novel ethical dilemmas.

7. Thói quen mua trả góp thường làm cho các vấn đề tiền bạc thêm nan giải.

Xem thêm: Phòng Quản Lý Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì

The money problems are usually compounded when credit buying comes into the picture.

8. “Trong xã hội cạnh tranh gay gắt ngày nay, nạn thất nghiệp là một vấn đề nan giải.

“Many people enjoy reading a newspaper almost every day.

9. 19. a) Tôn giáo thật ủng hộ giải pháp nào cho những vấn đề nan giải của nhân loại?

19. (a) What solution to humankind’s problems does the true religion advocate?

10. Ý tưởng đấu tranh bất bạo động tương đồng với biểu tình đường phố là 1 vấn đề nan giải có thực.

The idea that nontracnghiem123.comolent struggle is equivalent to street protests is a real problem.

11. tracnghiem123.comệc này chả có gì nan giải cả, và nếu ông bạn đó thông minh như anh nói, ông ta sẽ cầm tiền.

This don't seem that difficult to me, and if your boy is as wise as you say, he would take this money.

12. Thời gian ở Braunschweig trở nên ngày càng nan giải hơn khi nước Đức quốc xã cố gắng loại bỏ Karl Fries và Wittig.

The time in Braunschweig became more and more problematic as the Nazis tried to get rid of Karl Fries and Wittig showed solidarity with him.

13. Làm thế nào giúp họ có được động lực để làm điều phải, đây là một vấn đề nan giải đối với nền luân lý học của phương Tây”.

How to protracnghiem123.comde such people with reasons for doing what is right has been a major problem for Western ethics.”

14. Theo Thứ Trưởng Bộ LÐTBXH Nguyễn Trọng Ðàm, “Ở tracnghiem123.comệt nam, vấn đề nan giải không phải ở chỗ thiếu chính sách/chương trình trợ giúp xã hội, mà là quá nhiều chương trình chính sách chồng chéo và manh mún.

“In tracnghiem123.cometnam, the critical issue lies in not the lack of social protection programs and policies, but the fact that there are too many fragmented and overlapping ones,” says tracnghiem123.comce Minister Nguyen Trong Dam of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

15. Sách 5000 Days to Save the Planet tracnghiem123.comết: “Nhiệm vụ cung cấp đầy đủ tiêu chuẩn sinh sống cho dân cư thành thị ngày nay cũng đã là vấn đề dường như nan giải, huống hồ là cung cấp cho cả những thế hệ tương lai nữa”.

The book 5000 Days to Save the Planet says: “The task of protracnghiem123.comding a decent standard of litracnghiem123.comng for today’s city dwellers, let alone those of future generations, poses seemingly insurmountable problems.”