Tổng cục du ngoạn tiếng Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là cơ quan bao gồm nhiệm vụ thống trị ngành phượt. Từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang đến ngành du lịch.Quý Khách sẽ xem: Tổng cục du ngoạn giờ đồng hồ anh là gì

Tổng viên du ngoạn giờ đồng hồ Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là ban ngành trực trực thuộc Bộ Văn uống hóa, Thể thao cùng Du định kỳ tất cả trách nhiệm cai quản ngành phượt.

Bạn đang xem: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Một số trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh liên quan cho ngành du lịch.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour tham quan du lịch.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du định kỳ lớp bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du kế hoạch sinh thái nhóm hoặc cá thể.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá nguy hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển khám phá sinh vật biển.


*

Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức sinh hoạt lại công ty dân.

Booking tệp tin /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt vị trí của chúng ta.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng tư trang được cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách reviews.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: công ty chúng tôi hỗ trợ tải, thương hiệu mặt hàng ko.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ quý khách.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, kiểm tra.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắn trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà lưu giữ rượu cồn.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Phân Biệt Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phân BiệT ĐúNg Sai

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu sách vở và giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du kế hoạch nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách trả lời.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour toàn bộ.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách du ngoạn quốc tế.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê knhị danh sách quý khách hàng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt phòng ko bao gồm những hình thức kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách du lịch tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu hình thức du lịch thăm quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin cảnh báo thăm quan.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách phượt.

Bài viết tổng viên du lịch tiếng Anh là gì được tổng đúng theo vày gia sư trung trung ương tiếng Anh tracnghiem123.com.