For Faraday"s first law, M, F, & z are constants, so that the larger the value of Q the larger m will be.

Bạn đang xem: Tỉ lệ thuận tiếng anh là gì


Theo định vẻ ngoài Faraday lắp thêm hai, Q, F, và z là số bất biến, M / z (trọng lương tương đương) tỉ lệ thành phần thuận cùng với m.
For Faraday"s second law, Q, F, and z are constants, so that the larger the value of M/z (equivalent weight) the larger m will be.
Do diện tích S luôn tỉ trọng thuận với quy trình bóc rời của cặp quark-phản quark, các quark tự do đã bị trấn áp.
Since the area is proportional lớn the separation of the quark–antiquark pair, free quarks are suppressed.
Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh, hiệu quả tiếp thu kiến thức của học viên không tốt nhất thiết yêu cầu tỉ lệ thành phần thuận với khoảng các khoản thu nhập của nước nhà kia.
And, as the report highlights, student performance isn’t necessarily tied to lớn a country’s income level.
Chính áp lực nặng nề này là nguồn mang lại hầu hết sự công phá nó tỉ trọng thuận với mức độ nổ và tầm ảnh hưởng của vận tốc sóng chấn đụng nổ.
This pressure is the source of the damage và is proportional khổng lồ the explosive density and the square of the detonation velođô thị.
Dân công ty cần yếu điều trị được cnạp năng lượng bệnh này, vị dễ dàng và đơn giản là thay đổi phần lớn không đồng nghĩa với việc tỉ trọng thuận với việc đúng đắn với sự vô tư.
Democracy is no cure for this, as majorities simply by virtue of being majorities bởi vì not also gain the virtues of wisdom and justice.
Vnạp năng lượng hóa dân tộc diễn giải khoảng cách quyền lực tối cao tỉ lệ thành phần thuận cùng với tỉ lệ công ty có một trong bố dạng quy trình sáng chế được gật đầu đồng ý nội địa (yếu tố ra quyết định sự đối sánh tương quan là 28%).
The national culture measure of power distance is positively correlated with the ratio of companies with process innovation only over the companies with any of the three types of innovation considered in the country (determinant of correlation: 28%).
Đó là một trong thới giới đồ đạc mà lại họ ước gì chúng ta sinh sống trong các số đó, khu vực hiện diện phát âm trái ở bảng tính phần nhiều vật dụng được bộc lộ bằng hồ hết số lượng, với số tiền chúng ta đầu tư chi tiêu tỉ lệ thuận với sự thành công của doanh nghiệp.
It"s a kind of mechanistic world that we"d all love to live sầu in where, effectively, it sits very nicely on spreadsheets, everything is numerically expressible, và the amount you spover on something is proportionate lớn the scale of your success.
Và ông cho là nếu như bạn đem một bé nhỏ tuổi và một nhỏ cứng cáp cùng tính vừa phải xem nó vẫn trông nắm làm sao, nếu nó to lên gần như theo thức tỉ trọng thuận, nó sẽ có một chiếc mào khoảng chừng bởi một phần cỡ con trưởng thành và cứng cáp.
And he showed that if you were lớn take a baby và an adult và make an average of what it should look like, if it grew in sort of a linear fashion, it would have a crest about half the size of the adult.

Xem thêm: Trưởng Ban Tiếng Anh Là Gì : Cách Viết, Ví Dụ Trong Tiếng Anh


Bị loại khỏi AFC vào thời điểm năm 1974, là công dụng một khuyến cáo của Kuwait, được thông qua cùng với tỉ lệ phiếu 17 thuận, 13 phòng cùng 6 Trắng.
Excluded from AFC competitions in 1974, as a result of a proposal by Kuwait which was adopted by a vote of 17 to lớn 13 with 6 abstentions.
Trong cuốn nắn Right-Hand, Left-Hvà (dịch là "Thuận tay cần, thuận tay trái"), Chris McManus ở trong University College London, biện bạch rằng tỉ lệ bạn thuận tay trái đang tăng cùng là team người có tỉ lệ thành đạt cao.
In his book Right-Hand, Left-Hand, Chris McManus of University College London argues that the proportion of left-handers is increasing & left-handed people as a group have historically produced an above-average quota of high achievers.
Trong tác phđộ ẩm “An Inquiry into lớn the Original of Our Ideas of Beauty và Virtue”(1725), Hutcheson tuyên bố rằng lúc bắt buộc lựa chọn 1 hành vi đúng chuẩn tuyệt nhất thì cường độ của một hành vi đạo đức đang tỉ trọng thuận cùng với con số bạn mà một hành vi ví dụ rước niềm hạnh phúc tới mang lại bọn họ.
In An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty và Virtue (1725), Hutcheson says when choosing the most moral action, virtue is in proportion khổng lồ the number of people a particular action brings happiness khổng lồ.
Cái mà lại họ thiếu hiểu biết là hầu như môi trường thiên nhiên bao gồm nhiệt độ theo mùa của quả đât, đất đai cùng thực đồ phá triển tỉ lệ thuận cùng với con số các động vật hoang dã ăn cỏ, với những loại động vật ăn uống cỏ này cải tiến và phát triển tỉ trọng thuận với động vật hoang dã snạp năng lượng mồi theo bầy .
What we had failed khổng lồ underst& was that these seasonal humidity environments of the world, the soil and the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, & that these grazing animals developed with ferocious pack-hunting predators.
Cái nhưng mà họ thiếu hiểu biết là những môi trường xung quanh gồm độ ẩm theo mùa của quả đât, đất đai với thực đồ phá triển tỉ lệ thuận cùng với số lượng những động vật hoang dã nạp năng lượng cỏ, cùng những loại động vật hoang dã nạp năng lượng cỏ này cải tiến và phát triển tỉ trọng thuận cùng với động vật săn uống mồi theo bầy.
What we had failed to underst& was that these seasonal humidity environments of the world, the soil and the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, and that these grazing animals developed with ferocious pack- hunting predators.
Trong dịp đương thứ, tổng thống Reagan không được tỉ lệ chấp thuận cao nhất của công chúng, nhưng sự ủng hộ giành riêng cho ông ngày càng tăng kể từ năm 1989.
As a sitting president, Reagan did not have the highest approval ratings, but his popularity has increased since 1989.
Nếu số lượng các liên kết chúng ta có thể lập tỉ lệ thành phần thuận cùng với số cặp những điểm dữ liệu, một phnghiền nhân gấp trăm lần trong số lượng tài liệu là 1 trong những phép nhân vội vàng mười ngàn lần trong các lượng của mô hình, mà lại ta có thể thấy trong dữ liệu đó, điều này xẩy ra chỉ trong khoảng 10 hoặc 11 năm qua.
Now, if the number of connections that we can make is proportional to the number of pairs of data points, a hundredfold multiplication in the quantity of data is a ten-thousandfold multiplication in the number of patterns that we can see in that data, this just in the last 10 or 11 years.
Sau kia bạn cũng có thể quan sát vào Tỷ Lệ của rất nhiều số lượng này, và tìm thấy thông tìn về một trung trung khu tài liệu, nhưng mà bạn không tồn tại biết tin, bạn có thể tìm thấy nó, nhưng nhiều lúc các bạn chỉ có một nhiều loại dữ liệu, bạn biết đơn vị chức năng bộ vuông, thì bạn cũng trở nên tìm thấy có lẽ tích điện thì tỉ trọng thuận.
Then you can look at the rattiện ích ios of those numbers, và figure out for a data center where you don"t have sầu that information, you can figure out, but maybe you only have sầu one of those, you know the square footage, then you could figure out well, maybe the power is proportional.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M