Tại sao lựa chọn ies Giới thiệu Học Viện IES Chương thơm Trình Học Sát cánh cùng IES Tin tức Thi IELTS cùng Du học

Bạn đang xem: Tệ nạn xã hội tiếng anh là gì

Social Crimes - Tệ nạn xã hội là chủ đề lạnh mà lại cả thế giới quyên tâm. Đây cũng chính là chủ đề được tuyển lựa trong những đề thi trong các số đó gồm Ielts. Cùng tò mò kỹ rộng về chủ thể này qua bài học từ bỏ vựng nhé.
*

Ielts VocabularyTopic Social crimesBrain drain: /breɪn dreɪn/: Tình trạng chảy máu chất xámAbortion: /əˈbɔːrʃn/: Tình trạng nạo phá thaiChild abuse: /tʃaɪld əˈbjuːs/: Lạm dụng tphải chăng emCivil rights: /ˈsɪvl raɪts/: Quyền công dânCorruption: /kəˈrʌpʃn/: Nạn tsi mê nhũngMurder (n) /"mə:də/:Tội giết ngườiShoplifting (n) /"∫ɔp"liftiη/:Sự nạp năng lượng cắpRobbery (n) /"rɔbəri/:Sự ăn uống cướpRape (n) /reip/:Sự hãm hiếpTerrorism (n) /"terərizəm/:Sự khủng bốDisorder (n) /dis"ɔ:də/:Sự mất trơ khấc tựCorruption (n) /kə"rʌp∫n/:Sự tđê mê nhũngDrug addiction (n) /"drʌg,ə"dik∫n/:Sự nghiện ma túyWhoredom (n) /"hɔ:dəm/:Nghề mại dâmHuman trafficking: /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/: Nạn buôn ngườiIlliteracy: /ɪˈlɪtərəsi/: Nạn mù chữMalnutrition: /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Tình trạng suy dinch dưỡngNational sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/: Chủ quyền quốc giaOrgan harvesting /ˈɔːr.ɡən ˈhɑːvɪstɪŋ/: Thu hoạch nội tạngOrgan smuggling: /ˈɔːr.ɡən ˈsmʌɡlɪŋ/: Buôn lậu nội tạngPersecution: /ˌpɝː.səˈkjuː.ʃən/: Đàn áp, bức hạiPoverty: /ˈpɑːvərti/: Cảnh nghèo khóFamily violence: bạo lực trong gia đình

Xem thêm: Nước Pháp Tiếng Anh Là Gì ? Nhà Nước Pháp Quyền Trong Tiếng Anh Là Gì

*

Population aging /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/: Sự già hóa dân sốProstitution: /ˌprɑːstəˈtuːʃn/: Nạn mại dâmRacism /ˈreɪsɪzəm/: Nạn khác nhau chủng tộcEmbezzlement: hải dương bằng tay quỹJuvenile delinquency: tệ nàn thiếu hụt niên phạm phápMugging: trấn lột Criminal offenses: vi phạm hình sự Battering: đánh đập phụ nữCriminals = offenders = lawbreakers = people who commit crimes: kẻ phạm tộiEngage in criminal activities = take part in unlawful acts: tđê mê gia vào các chuyển động phạm phápMinor crimes such as shoplifting or pickpocketing: các tội vơi nlỗi ăn cắp lặt vặt tại những cửa hàng xuất xắc móc túiOmmit a crime = commit an offence = break the law: tiến hành hành phạm luật tộiReoffend = commit crimes again: tái phạmSerious crimes such as robbery or murder: các tội nặng nhỏng cướp xuất xắc ám sátJuvenile Delinquency: /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi/:Tội phạm vị thành niên
*