Dù là học viên, sinh viên giỏi bạn đi làm, các bạn chắc rằng đã bắt gặp những kết cấu so sánh vào giờ Anh ngơi nghỉ giữa những bài kiểm tra, phần nhiều kỳ thi lớn giỏi số đông cuộc đối thoại mỗi ngày trên trường học xuất xắc địa điểm làm việc. Đây là 1 trong những giữa những mảng kỹ năng trọng điểm cơ mà bất kể fan học tập Tiếng Anh nào cũng cần vậy được. Tuy nhiên, nhằm đối chiếu, không chỉ có 1 nhưng mà có nhiều kết cấu hoàn toàn có thể được bạn bạn dạng ngữ thực hiện phụ thuộc vào mục đích so sánh. Cùng Language Link Academic tìm hiểu các cấu trúc so sánh vào tiếng Anh nhé!

*
*

III. BÀI LUYỆN TẬP. CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng để điền vào địa điểm trống trong các câu sau:

1. She is ……. singer I’ve ever met.

Bạn đang xem: So sánh tiếng anh là gì

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ……. in the thành phố than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. She sings ……….. amuốn the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English demo was ……. than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Đời xe Yamaha Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. Her office is ……. away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Tom is ……. than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. He did the kiểm tra ……….. I did.

A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. My new sofa is ……. than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

Bài 2: Điền vào khu vực trống dạng đối chiếu đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes. 3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had. 4. Well, the place looks (clean) …………………….now. 5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try to lớn finish the job (quick).……………………. 7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder. 8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa 9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen. 10. He runs ( fast )………………….of all. 11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country. 12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun? 13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ……………………. 14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer. 15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.

Bài 3: Viết lại các câu sau làm thế nào cho nghĩa không đổi.

1. Her old house is bigger than her new one. -> Her new house……………………………………………

2. No one in my class is taller than Peter. -> Peter ……………………………………………….

3. The blachồng dress is more expensive than the white one. -> The White dress ……………………………………………

4. According to me, English is easier than Maths. -> According to me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary. -> Mary ……………………………………………………….

6. No river in the world is longer than the Nile. -> The Nile …………………………………………………..

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

-> No mountain ………………………………………………

8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.

-> She is ……………………………………………………..

9. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

10. This computer works better than that one.

-> That computer ……………………………………………..

11. The apartment is big. The rent is high.

Xem thêm: Phụ Trách Tiếng Anh Là Gì - Phụ Trách Trong Tiếng Tiếng Anh

-> The bigger ………………………………………………….

12. We mix off soon. We will arrive soon.

-> The sooner ……………………………………………………

13. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

14. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

15. As he gets older, he wants to travel less.

-> The older ……………………………………………….………

16. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

17. People dive sầu fast. Many accidents happen.

-> The faster ……………………………………………….………

18. I meet hyên ổn much. I hate hlặng much

-> The more ……………………………………………….………

19. My boss works better when he is pressed for time,

-> The less ……………………………………………….…………

20. As he has much money, he wants to spover much.

-> The more ……………………………………………….…………

ĐÁPhường ÁN:

Bài 1:

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C

6. D 7. A 8. A 9. D 10. D

11. C 12. C 13. D 14. A 15. A

Bài 2:

1. the cleverest 2. longer 3. the best 4. cleaner 5. more expensive sầu 6. more quickly 7. more dangerous 8. more sweetly 9. the most exciting 10. the fasthử nghiệm 11. the most popular 12. the closest 13. beautifully – most beautifully 14. hotter 15. worse

Bài 3:

1. Her new house isn’t so/as big as her old one.

2. Peter is the tallest in my class.

3. The Trắng dress isn’t so/ as expensive as the black one.

4. According to me, Maths isn’t so/as easy as English.

5. Mary is the most intelligent in my group.

6. The Nile is the longest river in the world.

7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.

8. She is the prettiest girl I have ever met.

9. The more he works, the more tired he feels.

10. That computer doesn’t work so/as well as that one.

11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

12.The better the joke is, the louder the laughter is.

14. The fatter she gets, the more tired she feels.

15. The older he gets, the less he want to travel.

16. The more difficult the games are, the more excited the children are.

17. The faster people drive, the more accidents happen.

18.The more I meet hyên, the more I hate hyên.

19. The less time my boss has, the better he works.

20. The more money he has, the more he wants khổng lồ spover.

Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi và quan sát nội dung bài viết về những cấu trúc so sánh trong tiếng Anh. Đừng quên ké thăm tlỗi viện của Language Link Academic nhằm học thêm nhiều chủ thể ngữ pháp giờ Anh quan trọng. Chúc bạn học tốt!!!