Lời rủa sả nhưng Giô-suê chào làng vào thời gian thành Giê-ri-cô bị tiêu diệt được ứng nghiệm khoảng chừng 500 năm tiếp theo.

Bạn đang xem: Sả tiếng anh là gì


The curse that Joshua pronounced at the time of Jericho’s destruction is fulfilled some 500 years later.
+ 13 Con phải nói cùng với Hê-li rằng do lầm lỗi mà lại fan vẫn biết phải ta sắp thi hành sự phán xét đời đời trên đơn vị fan,+ vị những con trai người sẽ rủa sả Đức Chúa Trời+ cơ mà fan ko quở quang trách nát bọn chúng.
+ 13 You must tell him that I am bringing a lasting judgment on his house for the error that he has known about,+ for his sons are cursing God,+ but he has not rebuked them.
Dù lời nơi Sáng-nỗ lực Ký 3:14 có thể khiến cho một số người nghĩ vậy, chúng ta không tuyệt nhất thiết buộc phải Kết luận rằng trước lúc bị rủa sả loài rắn từng bao gồm chân.
While the wording of Genesis 3:14 might lead some khổng lồ think so, we need not necessarily conclude that prior khổng lồ this curse, serpents had legs.
Trên thực tế, nhỏ người ghét muỗi đến nỗi cơ mà chúng ta đầu tư chi tiêu mặt hàng tỷ đô la bên trên toàn quả đât để giữ lại cho cái đó nói không bản thân - tự nến sả mang đến chai xịt loài muỗi cho dung dịch trừ sâu nông nghiệp trồng trọt hạng nặng trĩu.
In fact, humans hate mosquitos so much that we spover billions of dollars worldwide to lớn keep them away from us -- from citronella candles lớn bug sprays to lớn heavy-duty agricultural pesticides.
Sự bất chủ yếu của dân bọn chúng mang đến sự rủa sả đến vào xứ —Cô Ri An Tum Rơ giao chiến với Ga La Át, Líp với rồi cùng với Si Giơ—Chình ảnh ngã xuống và tàn sát khắp xứ đọng.
The iniquity of the people brings a curse upon the land—Coriantumr engages in warfare against Gilead, then Lib, và then Shiz—Blood & carnage cover the land.

Xem thêm: Liên Thông Học Viện Tài Chính 2021, Thông Tin Tuyển Sinh


(1 Các Vua 16:34) Lời Nô-ê rủa sả con cháu nội ông là Ca-na-an thành sự thật khi dân Ga-ba-ôn thay đổi người có tác dụng công.
đôi mươi Và ta, Đức Chúa Trời, phán với con rắn rằng: Vì mầy vẫn làm cho điều điều đó nên mầy cần bị arủa sả rộng phần đông loại súc đồ gia dụng, và rộng hồ hết loài trúc đồng; mầy sẽ trườn bằng bụng cùng nạp năng lượng vết mờ do bụi khu đất trọn cả đời;
20 And I, the Lord God, said unto lớn the serpent: Because thou hast done this thou shalternative text be acursed above all cattle, và above sầu every beast of the field; upon thy belly shalternative text thou go, & dust shalternative text thou eat all the days of thy life;
Nói cho tính xấu này của một số fan, Gia-cơ nói ‘vì chưng chiếc lưỡi họ khen-ngợi Đức Giê-hô-va, Cha bọn họ, và rủa-sả loài fan được chế tạo ra theo hình-hình ảnh Đức Chúa Trời’ (Sáng-nuốm Ký 1:26).
Pointing lớn the inconsistency of some, James says that ‘with the tongue we bless our Father, Jehovah, và curse men who have come inlớn existence in God’s likeness.’
Hắn vẫn còn cụ rủa sả Y-sơ-ra-ên, nhưng rứa chính vì như vậy, Đức Giê-hô-va làm cho hắn chúc phước cho Y-sơ-ra-ên cha lần.
Chẳng hạn, khi lập giý muốn với nước Y-sơ-ra-ên xưa, Ngài phán với họ qua Môi-se: “Ngày ni, ta bắt ttách và đất làm bệnh cho những ngươi rằng ta vẫn đặt trước khía cạnh ngươi cuộc đời cùng sự chết, sự phước-lành cùng sự rủa-sả. Vậy, hãy lựa chọn cuộc đời, hầu mang đến ngươi cùng dòng-dõi ngươi được sống”.
For example, when Jehovah concluded a covenant with the ancient nation of Israel, he said lớn them, through Moses: “I vày take the heavens và the earth as witnesses against you today, that I have put life & death before you, the blessing & the malediction; and you must choose life in order that you may keep alive sầu, you and your offspring.”
Nếu những người Do-thái đệ tử của Giê-su không còn làm việc bên dưới sự rủa sả của lao lý nữa, vậy thì liệu các môn sinh khác của đấng Christ gồm bổn phận phải giữ lại theo toàn bộ các điều rnạp năng lượng ban cho những người Y-sơ-ra-ên không?
If Jesus’ Jewish followers were no longer under the curse of the Law, were any Christians obligated khổng lồ observe all the commandments given to Israel?
Ông nói: “Ngày ni, ta bắt ttách và khu đất làm chứng cho những ngươi rằng ta đang đặt trước mặt ngươi sự sống với sự bị tiêu diệt, sự phước-lành với sự rủa-sả.
He said: “I do take the heavens và the earth as witnesses against you today, that I have sầu put life & death before you, the blessing and the malediction; và you must choose life in order that you may keep alive sầu, you và your offspring, by loving Jehovah your God, by listening to lớn his voice và by sticking khổng lồ him.”
Một tín đồ Bên-gia-min tên là Si-mê-i nằm trong gia tộc của Sau-lơ ném đá cùng rủa sả Đa-vít, hét: “Ớ tín đồ tiết, bạn gian-tà tê, hãy đi nà, hãy đi nà!”
Shimei, a Benjamite of the house of Saul, threw stones at David và called down evil upon him, shouting: “Get out, get out, you bloodguilty man & good-for-nothing man!”
9 Và chuyện rằng, bất cứ kẻ như thế nào pha trộn chiếc dõi mình cùng với chiếc dõi của dân La Man gần như đề xuất rước lấy sự rủa sả kia cho loại dõi bản thân.
9 And it came lớn pass that whosoever did mingle his seed with that of the Lamanites did bring the same curse upon his seed.
1đôi mươi Vì đa số gì ahơn tuyệt kém điều này đông đảo bởi quỷ dữ mà ra, cùng có khả năng sẽ bị đi kèm theo theo bởi mọi lời rủa sả chđọng chưa phải bởi hầu như phước lành, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.
1đôi mươi For that which is amore or less than this cometh of evil, và shall be attended with cursings & not blessings, saith the Lord your God.
Bởi cái lưỡi chúng ta khen-ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa-sả loài bạn, là loại chế tác theo hình-hình ảnh Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 3:5, 9).
“With it we bless Jehovah, even the Father, & yet with it we curse men who have sầu come inkhổng lồ existence ‘in the likeness of God.’”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M