Nếu chúng ta làm việc trong môi trường xung quanh mua bán nước ngoài thì chắc rằng rất hay phải tra cứu vớt từ bỏ điển giờ anh tmùi hương mại. Hãy tham khảo nội dung bài viết sau đây nhằm bổ sung cập nhật vốn từ bỏ về tên gọi những ban ngành phần tử vào đơn vị.

*

Board of Director : Hội đồng Quản trị

Board Chairman : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Director : Giám đốc

Deputy/Vice Director <‘depjuti>/ : Phó Giám

CEO = Chief of Executive Operator/Officer /<‘ɔfisə> : Tổng Giám đốc điều hành

Head of Department/ Division / : Trưởng Phòng, Trưởng Bộ phận

Team Leader : Trưởng Nhóm

Officer/Staff <‘ɔfisə>/ : Cán cỗ, Nhân viên

Department (Dep’t) : Phòng

Marketing Dep’t <‘ma:kitiη di’p> : Phòng Marketing, chống Tiếp thị

Sales Dep’t : Phòng Kinch doanh, Phòng cung cấp hàng

Pulic Relations Dep’t <‘pju:lis ri’lei∫n di’p>: Phòng Quan hệ công chúng

Administration Dep’t <əd,minis’trei∫n di’p> : Phòng Hành chính

Human Resource Dep’t <‘hju:mən ri’sɔ:s di’p> : Phòng Nhân sự

Training Dep’t <‘treiniη di’p> : Phòng Đào tạo

Accounting Dep’t <ə’kauntiη di’p> : Phòng Kế toán

Treasury Dep’t <‘treʒəri di’p> : Phòng Ngân quỹ

International Relations Dep’t <,intə’næ∫ənl ri’lei∫n di’p> : Phòng Quan hệ Quốc tế

Local Payment Dep’t <‘loukəl ‘peimənt di’p> : Phòng Tkhô nóng tân oán trong nước

International Payment Dep’t <<,intə’næ∫ənl ‘peimənt di’p> : Phòng Tkhô cứng tân oán Quốc tế

Information Technology Dep’t (IT Dep’t) <,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi di’p> : Phòng Công nghệ thông tin

Customer Service Dep’t <‘kʌstəmə ‘sə:vis di’p> : Phòng Chăm sóc Khách hàng

phân tích và đo lường Dep’t <‘ɔ:dit di’p> : Phòng Kiểm toán

Product Development Dep’t <‘prɔdəkt di’veləpmənt di’p> : Phòng Nghiên cứu vớt và trở nên tân tiến Sản phđộ ẩm.

Trong những phần tiếp theo sau của cuốn tu dien tieng anh thương mai đang cung cấp thêm vào cho chúng ta nhiều trường trường đoản cú vựng thú vui không giống. Chúc các bạn học giờ anh mừng cuống cùng thành công xuất sắc vào cuộc sống!