Một công ty lớn để duy trì vận động phân phối sale với phát triển quy mô yêu cầu không hề ít mối cung cấp tài trợ bên cạnh vốn chủ cài đặt. Các khoản mục này đều được kế tân oán đưa vào thông tin tài khoản loại 3.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Song Ngữ - TiếNg Anh Giao TiếP :: ViệT Anh Song Ngữ

Hôm ni các bạn hãy thuộc khám phá Nợ nên trả – Tiếng anh vào bảng cân đối kế tân oán (P3). quý khách hàng đã vẫn có tác dụng giàu kiến thức siêng ngành với những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán vô cùng thực tế lại hữu ích đấy!

*

Các mục nợ phải trả – Tiếng anh vào bảng cân đối kế tân oán (P3)

NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES /ˌlaɪəˈbɪlət̮is/ (Chi huyết theo đối tượng)

311 – Vay ngắn hạn : Short-term loan /ˌʃɔːrt ˈtɜːrm/ /loʊn/

315 – Nợ lâu năm mang lại hạn đề xuất trả : Long term loans due to date /lɔːŋ/ /tɜːrm//loʊnz/ /du/ /tə/ /deɪt/

333 – Thuế cùng các khoản cần nộp Nhà nước : Taxes & payable to lớn state budget /tæksɪz/ /ən/ /ˈpeɪəbl/ /tə/ /steɪt/ /ˈbʌdʒət/

3331 – Thuế cực hiếm gia tăng yêu cầu nộp : Value Added Tax (VAT) /ˈvæljuː/ /ædt/ /tæks/ /væt/

33311 – Thuế GTGT đầu ra output : VAT output /væt/ /ˈaʊtpʊt/

33312 – Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu : VAT for imported goods /væt/ /fər/ /ˈɪmpɔrtɪd/ /ɡʊdz/

3332 – Thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt : Special consumption tax  /ˈspɛʃl/ /kənˈsʌmpʃn/ /tæks/ 

3333 – Thuế xuất, nhập khẩu : Import và export duties /ˈɪmpɔrt/ /ən/ /ɪkˈspɔrt/ /ˈdut̮is/

3334 – Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn : Profit tax /ˈprɑfət/ /tæks/

3335 – Thuế thu nhập cá thể : Personal income tax /ˈpərsənl/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/

3336 – Thuế tài ngulặng : Natural resource tax /ˈnætʃrəl/ /ˈrisɔrs/ /tæks/

3337 – Thuế bên đất, chi phí thuê khu đất : Lvà và housing tax, land rental charges /lænd/ /ən/ /ˈhaʊzɪŋ/ /tæks/ /lænd/ /ˈrɛntl/ /’tʃɑrdʒɪz/

3338 – Các nhiều loại thuế không giống : Other taxes /ˈʌðər/ /tæksɪz/

3339 – Phí, lệ phí tổn với các khoản nên nộp không giống : Fee & charge & other payables /fi/ /ən/ /tʃɑrdʒ/ /ən/ /ˈʌðər/ /ˈpeɪəbl/

334 – Phải trả tín đồ lao cồn : Payable lớn employees /ˈpeɪəbl/ /tə/ /ɪmˌplɔɪˈiz/

3341 – Phải trả công nhân viên cấp dưới : Payable khổng lồ employees /ˈpeɪəbl/ /tə/ /ɪmˌplɔɪˈiz/

3348 – Phải trả bạn lao đụng không giống : Payable lớn other employees /ˈpeɪəbl/ /tə/ /ˈʌðər/ /ɪmˌplɔɪˈiz/

335 – túi tiền đề nghị trả : Accruals /əˈkrulz/

336 – Phải trả nội bộ : Intercompany payable /ɪn,tər ˈkʌmpəni/ /ˈpeɪəbl/

337 – Tkhô nóng toán thù theo giai đoạn chiến lược hợp đồng thi công : Construction contract progress payment due lớn customers /kənˈstrʌkʃn/ /ˈkɑntrækt/ /ˈprɑːses/ /ˈpeɪmənt/ /du/ /tə/ /ˈkʌstəmərs/

(DN xây đính bao gồm thanh toán thù theo quy trình tiến độ kế hoạch)

338 – Phải trả, phải nộp không giống : Other payable  /ˈʌðər/ /ˈpeɪəbl/

3381 – Tài sản quá ngóng giải quyết và xử lý : Surplus assets awaiting for resolution /ˈsərplʌs/ /ˈæsetz/ /əˈweɪtɪŋ/ /fər/ /ˌrɛzəˈluʃn/

3382 – Kinh giá tiền công đoàn : Trade Union fees /treɪd/ /ˈjuːniən/ /fiːs/

3383 – Bảo hiểm thôn hội : Social insurance /ˈsoʊʃl/ /ɪnˈʃʊrəns/

3384 – Bảo hiểm y tế: Health insurance /helθ/ /ɪnˈʃʊrəns/

3385 – Phải trả về cổ phần hoá: Privatization payable /ˌpraɪvətəˈzeɪʃn/ /ˈpeɪəbl/

3386 – Nhận cam kết quỹ, ký cược thời gian ngắn : Short-term deposits received /ˌʃɔːrt ˈtɜːrm/ /dɪˈpɑːzɪtz/ /rɪˈsiːvd/

3387 – Doanh thu không tiến hành : Unrealized turnover /ˌʌnˈriːəlaɪzd/ /ˈtɜːrnoʊvər/

3388 – Phải trả, yêu cầu nộp khác : Other payable /ˈʌðər/ /ˈpeɪəbl/

341 – Vay lâu dài : Long-term borrowing /lɔːŋ/ /tɜːrm/ /ˈbɑːroʊɪŋ/

342 – Nợ dài hạn : Long-term liabilites  /lɔːŋ/ /tɜːrm/ /ˌlaɪəˈbɪlət̮is/

343 – Trái phiếu kiến thiết : Issued bond /ˈɪʃuːd/ /bɑːnd/

3431 – Mệnh giá trái phiếu : Bond face value /bɑːnd/ /feɪs//ˈvæljuː/

3432 – Chiết khấu trái phiếu : Bond discount  /bɑːnd/ /ˈdɪskaʊnt/

3433 – Prúc trội trái khoán : Additional bond /əˈdɪʃənl/ /bɑːnd/

344 – Nhận cam kết quỹ, ký kết cược dài hạn : Long-term deposits received /lɔːŋ/ /dɪˈpɑːzɪtz/ /tɜːrm//rɪˈsiːvd/

347 – Thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề nghị trả : Deferred income tax /dɪˈfɜːrt/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/

351 – Quỹ dự phòng trợ cấp cho mất bài toán làm cho : Provisions fund for severance allowances /prəˈvɪʒn/ /fʌnd/ /fər/ /ˈsevərəns/ /əˈlaʊənsɪz/

352 – Dự phòng yêu cầu trả : Provisions for payables /prəˈvɪʒn/ /fər/ /ˈpeɪəbls/

Trên đấy là các khoản mục nợ yêu cầu trả – giờ anh vào bảng cân đối kế tân oán (P3) nhằm các bạn tham khảo cùng áp dụng. Các thông tin tài khoản này còn có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong cung cấp ngân sách với nguồn ngân sách chế tạo kinh doanh.

Mời các bạn đón coi những phần tiếp sau nhằm hoàn thành từ điển giờ anh chăm ngành kế toán nhé!