Nhập học tập tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu ngôi trường của sinc viên Khi trúng tuyển vào các trường ĐH trải qua thẳng tuyệt trực tuyến đường.Quý khách hàng đang xem: Ngày nhập học tập tiếng anh là gì

Nhập học tiếng Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày vào học được trường thông báo trước cho sinc viên Khi nhập học tập.quý khách hàng vẫn xem: Ngày nhập học tiếng anh là gì


*

Khi học viên được trúng tuyển vào những ngôi trường học sinh ước vọng. Các trường đại gọc vẫn gửi giấy báo trúng tuyển chọn và ngày nhập học tập cho học viên.

Bạn đang xem: Nhập học tiếng anh là gì

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cung cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Sở giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm cỗ môn, trưởng cỗ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào chế tác.

Pass /pæs /: Điểm vừa phải.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm hơi.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm tốt.

Xem thêm: Top 10 Cuốn Sách Học Tiếng Anh Cơ Bản ( Trọn Bộ 2 Tập ), 6 Đầu Sách Học Tiếng Anh Cơ Bản Nhất

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhị sinch.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ giỏi nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học viên nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số chủng loại câu giờ đồng hồ Anh về nhập học tập.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 và 2006.

Do kỹ năng tiếp cận giáo dục tạo thêm, xác suất nhập học tập tăng gấp đôi từ năm 1996 cho năm 2006.

Bài viết nhập họcgiờ đồng hồ Anh là gì đượctổng vừa lòng bởi vì cô giáo trung tâm tiếng Anh tracnghiem123.com.điện thoại.