*

Bạn đang xem: Mẫu 03 tndn bằng tiếng anh

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)


*

... số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế 1 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD (C1=C2-C3-C4-C5)C11.1 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C2=B30x28%)C21.2 Thuế ... (C2=B30x28%)C21.2 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng thuế suất khác mức thuế suất 28%C31.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ tính thuế C41.4 Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ... trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B17=B18+B19+B20+B21+B22) B172.1 Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệpB182.2Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế...
*

Xem thêm: Tra Từ Kiến Tập Tiếng Anh Là Gì, “Thực Tập” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)


*

*

... doanh hưởng thuế suất ưu đãi3.1.Tổng thu nhập chịu thuế được hưởng thuế suất ưu đãi3.2. Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi3.3. Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (28%)3.4. Thuế TNDN ... chitiết thi hành Luật thuế TNDN Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm Người nộp thuế ………………………………… Mã số thuế: ……………………………………I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và kỳ này: ... quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế. Phụ lục KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHDành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịchvụ Kèm theo tờ khai quyết toán thuế...