Giải bài tập trang 83 bài 17 làm phản ứng thoái hóa khử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: cho các phản ứng sau...

Bạn đang xem: Bài 18: phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Bài 1 trang 82 sgk hoá học tập 10

Cho những phản ứng sau :

A. 2HgO ( xrightarrow<>t^0) 2Hg + O2

B. СаСОз ( xrightarrow<>t^0) CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 ( xrightarrow<>t^0) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 ( xrightarrow<>t^0) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng nào là phản bội ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

Bài 2 trang 82 sgk hoá học tập 10

 Cho những phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng như thế nào NH3 không vào vai trò chất khử ?

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 83 sgk hoá học tập 10

 Trong số những phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản bội ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Trong các phản ứng bên trên chi có phản ứng C là phản nghịch ứng oxi hoá - khử vì có sự biến hóa số oxi hoá của những nguyên tố.

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Trong phản bội ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 nhập vai trò gì ?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là hóa học oxi hoá, dẫu vậy đồng thời cũng là hóa học khử.

D. Không là hóa học oxi hoá, ko là chất khử.

Chọn giải đáp đúng.

LỜI GIẢI

NO2 vào vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.

Xem thêm: 10 Câu Khen Ngợi Tiếng Anh Là Gì, Khen Ngợi Và Đáp Lời Khen Ngợi Trong Tiếng Anh

Bài 5 trang 83 sgk hoá học tập 10

Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, hóa học khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

LỜI GIẢI

Chất oxi hoá là chất nhận electron.

Sự oxi hoá một chất là tạo cho chất kia nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự việc làm cho hóa học đó thu electron.

Thí dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Nguyên tử Fe nhường elcctron, là chất khử. Sự nhịn nhường electron của sắt được gọi là sự việc oxi hoá nguyên tử sắt.

- Ion đồng dấn electron, là hóa học oxi hoá. Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là việc khử ion đồng.

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là làm phản ứng hoá học trong những số đó có sự đưa electron giữa các chất phản nghịch ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7 trang 83 sgk hoá học 10

Lập phương trình làm phản ứng oxi hoá - khử dưới đây theo cách thức thăng bởi electron :

a) mang lại MnO2 chức năng với dung dịch axit HCl đặc, chiếm được MnCl2, Cl2 cùng H2O.

b) đến Cu tính năng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, lạnh thu được Cu(NO3)2, NO2 cùng H2O.

c) đến Mg tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc, rét thu được MgSO4, s với H2O.

Lời giải

Các phương trình phán ứng oxi hoá - khử :

*

 

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bội bạc có vào 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?