Dưới đó là một vài thuật ngữ chuyên ngành đánh giá và thẩm định giá

1. Valuation / Appraisal (n) => Thẩm định giá2. Valuer / Appraiser (n) => Thẩm định viên3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; vật dụng snghỉ ngơi hữu4. Similar property (n) => Tài sản tương tự5. Single-property (n) => Tài sản riêng rẽ biệt6. Market value (n) => Giá trị thị trường7. As of a given date (phr) => Vào thời gian chũm thể8. Actual market transation (phr) =>Giao dịch thực tế trên thị trường9. Provide sound evidence (phr) => Cung cung cấp vật chứng cụ thể10. Estimate (v) => Đánh giá; ước lượng11. Determined (adj) => Được xác định12. Real estate industry (n) => Ngành bất động sản.13. accruals for depreciation: khấu hao tích lũy14. Adequate profitability: kỹ năng lợi nhuận tương ứng15. administrative sầu (compliance) review: Xem xét thực thi16. ad valorern property taxation: thuế định bên trên tài sản17. adjusted book value: quý hiếm sổ sách được điều chỉnh18. age-life method: phương thức tuổi thọ19. risks yield (ARY): tỷ suất rủi ro khủng hoảng toàn bộtrăng tròn. asmix - based approach: phương thức phụ thuộc tài sản21. assumptions: các giả thiết22. auction: đấu giá23. average competent management: khả năng làm chủ trung bình24. bomãng cầu vacantia: tài sản không bạn nhận25. book value: quý giá sổ sách26. Bundle of rights: đội quyền27. business valuation: thẩm định và đánh giá giá bán doanh nghiệp28. calibration: kiểm tra29. capitalization factor: vốn hóa30. capitalization: hệ số vốn hóa31. capitalization rate (all risks yield): tỷ suất vốn hóa32. capital structure: tổ chức cơ cấu vốn33. carrying amount: số thực hiện34. cash flow: chiếc tiền35. cash generating unit: đơn vị hoạt động36. certificate of value: ghi nhận giá chỉ trị/ chứng từ giá chỉ trị37. comparable data: tài liệu so sánh38. comparable sales method: phương thức so sánh giá bán39. compliance review: chu đáo chấp thuận40. compliance statement: khẳng định tuân thủ41. component value: cực hiếm cấu thành42. condemnation: trưng dụng43. contract rent or Passing rent: hợp đồng mang lại thuê44. control premium: đội giá bởi vì quyền kiểm soát45. cost: đưa ra phí46. cost approach: giải pháp tiếp cận đưa ra phí47. cost approach for valuing fine art: cách tiếp cận chi phí cho thẩm định và đánh giá mỹ thuật48. cost model: mô hình đưa ra phí49. curable depreciation: giảm trừ có thể phục hồi50. current assets; gia tài lưu giữ động51. Annuity => Trả góp52. Anticipation => Dự báo53. Assemblage value => Giá trị phổ biến (quý giá hội tụ)54. Assessed value => Giá trị ước lượng55. Rateable value => Tỷ lệ tấn công thuế56. Taxation value => Tính thuế57. Asphối valuation => Thẩm định giá tài sản58. Auction price => Giá trúng thầu59. Biological asmix => Tài sản sinch học60. Business entity => Doanh nghiệp61. Business valuer => Thđộ ẩm định viên doanh nghiệp62. Compulsory acquisition/ purchase => Trưng thu/ thiết lập bắt buộc63. Contractor" method => Phương pháp nhà thầu64. Crop(ping) farms => Trang trại cây trồng65. Current cost Convention (Accounting) => Quy ước ngân sách hiện hành (kế toán)66. Dairy farms => Trang trại gia súc67. Damage => Hư hỏng68. Debenture => Giấy nợ69. Deed Restrictions và Restrictive sầu Covenants => Các tiêu giảm với pháp luật hạn chế70. Definition of the Valuation Assignment => Định nghĩa trọng trách thẩm định giá71. Demad (in a Property market) => Cầu (vào Thị phần tài sản)72. Depreciable amount => Số khấu hao73. Depreciated Replacement cost => Chi tiêu sửa chữa thay thế bớt trừ74. Depreciation => Giảm trừ


Bạn đang xem: Định giá tiếng anh là gì

*

Xem thêm: " Tăng Đơ Tiếng Anh Là Gì ? Chọn Mua Tăng Đơ Tại Đâu Để Đảm Bảo Chất Lượng

*

email.comLiên kết: shop dịch thuật - Dịch thuật giờ đồng hồ Anh - Dịch thuật giờ Nhật - Dịch thuật tiếng Hàn