Đáp án môn Anh xuất sắc nghiệp THPT nước nhà năm 2021 đồng ý bởi vì cỗ GD&ĐT công bố, mời chúng ta theo dõi và quan sát nhằm so sánh với đối chiếu sau khi xong xuôi kỳ thi.

Bạn đang xem: Đáp án môn tiếng anh


Trong kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 môn Anh có vẻ ngoài trắc nghiệm với 50 thắc mắc, thời hạn có tác dụng bài xích thi là 60 phút.


Đáp án giờ Anh 2021 THTP. Quốc gia

Đáp án môn Anh mã đề 401

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B

33. C

34. D

35. A

36. C

37. B

38. B

39. B

40.D

41.B

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A

Đáp án môn Anh mã đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.D18.D19.Ađôi mươi.B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn Anh mã đề 403

1.B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.B

Đáp án môn Anh mã đề 404

1.D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.13. C14.B15.D16. D17.A18.B19. Ctrăng tròn. B
21.D22.A23.C24.C25.D26.C27.C28.A29.C30.B
31. A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

Đáp án môn Anh mã đề 405

1. D2. C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11. D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.Bđôi mươi.B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn Anh mã đề 406

1.C2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.Bđôi mươi.A
21.A22.B23.C24.D25.D26.C27. C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.

Xem thêm: Bánh Hạnh Nhân Bánh Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nhân Bánh Trong Tiếng Anh

40.A
41D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn Anh mã đề 407

1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D

7. A

8. B

9. A

10. C

11. B

12. C

13. C

14. B

15. A

16. C

17. B

18. B

19. C

20. D

21. B

22. A

23. A

24. B

25. D

26. A

27. B

28. B

29. B

30. D

31. B

32. D

33. D

34.B

35. C

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. B

42. D

43. A

44. D

45. C

46. D

47. A

48. A

49. C

50. C


Đáp án môn Anh mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

trăng tròn. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Đáp án môn Anh mã đề 409

1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26. A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B

33. B

34. A

35. D

36. B

37. B

38. B

39. B

40. A

41. B

42. B

43. A

44. A

45. B

46. A

47. D

48. C

49. A

50. A

Đáp án môn Anh mã đề 410

1.D2.D3.A4.B5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.D17.B18.A19.B20.B
21.C22.B23.C24.B25.B26.D27.B28.A29.A30.D
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.B40.A
41C42.D43.C44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.A

Đáp án môn Anh mã đề 411

1. B2.A3. C4.D5.B6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12.A13. C14. D15. C16. B17.C18. C19. Dtrăng tròn. C
21.C22.C23.24.D25. B26. D27. B28. C29. D30. B
31.D32.B33.A34.B35.B36.A37.B38.B39.A40.C
41D42.B43.A44.A45. A46. C47. C48. A49. C50. D

Đáp án môn Anh mã đề 412

1.D2.A3.B4B.5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.Bđôi mươi.C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.B40.B
41B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

Đáp án môn Anh mã đề 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Đáp án môn Anh mã đề 414

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.A20. C
21.D22.A23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41 C42.D43.B44.B45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án môn Anh mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

trăng tròn. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh mã đề 416

1.D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.Ađôi mươi.B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.C36.B37.B38.C39.C40.B
41D42.D43.D44.B45D46.C47.B48.D49.C50.C

Đáp án môn Anh mã đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.D19.Dđôi mươi.D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50.C

Đáp án môn Anh mã đề 418

1.B2.C3.A4.D5.C6.D7.D8.C9.C10.A
11.D12.D13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.C40.D
41A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

Đáp án môn Anh mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

trăng tròn. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Đáp án môn Anh mã đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.8.A9.D10.D
11.C12.D13.D14.D15.D16.A17.C18.C19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.A40.D
41C42.B43.D44.D45.A46.B47A.48.C49.A50. B

Đáp án môn Anh mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

trăng tròn. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Đáp án môn Anh mã đề 422

1.D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn Anh mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

trăng tròn. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. A

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án môn Anh mã đề 424

1.D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.Dtrăng tròn.A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41C42.C43.D44.C45.D46.B47.D48.B49.C50.B

Đề thi môn Tiếng Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 chủ yếu thức