Có thể bạn đã nghe nói rất nhiều về đại hội đồng cổ đông nhưng chưa hiểu rõ về thuật ngữ này với nghĩa tiếng Anh của từ này như thế nào. Hãy thuộc Blog Luật Việt kiếm tìm hiểu Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông” được dịch quý phái Tiếng Anh tất cả nghĩa là “General Meeting of Shareholders“. Đây là cuộc họp giữa các cổ đông vào cửa hàng cổ phần nhằm tổng kết các hoạt động kinh doanh, biểu quyết, bàn về kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề tương quan đến đường lối phân phát triển, bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị mới lúc người cũ hết nhiệm kỳ. Cuộc họp này diễn ra trong một năm 1 lần hoặc bất thường.

Bạn đang xem: Đại hội cổ đông bất thường tiếng anh là gì

Đây là cơ quan liêu bao gồm thẩm quyền cao nhất, quyết định đến sự tồn tại với phạt triển của đơn vị cổ phần với những cổ đông tất cả quyền biểu quyết. Cổ đông tất cả thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản mang lại người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông bao gồm Đại hội đồng cổ đông thành lập, Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông gồm quyền để ý cùng biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của đơn vị cổ phần.

Xem thêm: Trạng Thái Tiếng Anh Là Gì, 62 Từ Vựng Tiếng Anh Chỉ Cảm Xúc

*

Quyền cùng nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được pháp luật quy định về các quyền cùng nghĩa vụ theo Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2014:

Thông qua định hướng phát triển của công ty;Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền xin chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm kiểm tra viên;Quyết định đầu tư hoặc cung cấp số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài thiết yếu gần nhất của chủ thể nếu Điều lệ cửa hàng ko qui định một tỉ lệ hoặc một giá chỉ trị khác;Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;Thông qua report tài chủ yếu hằng năm;Quyết định sở hữu lại bên trên 10% tổng số cổ phần đã chào bán của mỗi loại;Xem xét và xử lí những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm kiểm tra tạo thiệt hại cho công ty với cổ đthổ công ty;Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;Quyền và nghĩa vụ khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ chủ thể.

Vừa rồi Blog Luật Việt search hiểu về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? Hy vọng phần giải ham mê trên góp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.