Thế nên, dù bạn cảm thấy lười biếng tới đâu đi chăng nữa, thực ra, cơ bản mà nói, cũng không phải là bạn đang không làm gì đâu.

Bạn đang xem: Con lười tiếng anh là gì

Đang xem: Lười trong tiếng anh là gì

Nếu chúng ta làm việc “cũng như hầu-việc Chúa ”, chúng ta có thái độ đúng và không bị ảnh hưởng bởi “không khí” vị kỷ, lười biếng của thế gian này.If we do things “as to Jehovah,” we will have the right attitude and will not be affected by the selfish, lazy “air” of this world.At times they seem to be lazy and lethargic, but they have the ability to move with surprising speed.Ông chủ chắc chắn sẽ đến với bác sĩ từ các công ty bảo hiểm y tế và sẽ trách cha mẹ cho con trai lười biếng của họ và cắt ngắn tất cả các phản đối với ý kiến của bác sĩ bảo hiểm, cho anh ta tất cả mọi người đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thực sự lười biếng về công việc.The boss would certainly come with the doctor from the health insurance company and would reproach his partracnghiem123.comts for their lazy son and cut short all objections with the insurance doctor”s commtracnghiem123.comts; for him everyone was completely healthy but really lazy about work.

Xem thêm: Mặt Bằng Tiếng Anh Là Gì - Mặt Bằng Tổng Thể Tiếng Anh Là Gì

Yes, as impossible as it seems, the sloth has natural tracnghiem123.comemies that would like to harm or otherwise ” kill ” usVết mắt trái của Whitaker được nhiều nhà phê bình gọi là “hấp dẫn” và cho anh ta “một cái nhìn lười biếng, chiêm ngắm”.Whitaker”s left eye ptosis has betracnghiem123.com called “intriguing” by some critics and gives him “a lazy, contemplative look”.Ví dụ điển hình là con lười, đã thích nghi với cuộc sống trên cây bằng việc treo mình trên cây bằng những móng vuốt rất khỏe,Common groups, like the sloth here, have clear adaptations for forest canopies, hanging on with their very strong claws.Nhưng chắc chắn Phao-lô không nói: «Tất cả tín đồ đấng Christ trên đảo Cơ-rết nói dối, là thú dữ, lười biếng và ham ăn» (Tít 1:5-12).But Paul certainly was not saying: ‘All Cretan Christians lie and are injurious, lazy, and gluttonous.’Thưa các anh em, tương tự như vậy, tôi sợ rằng có quá nhiều người đàn ông đã được ban cho thẩm quyền của chức tư tế nhưng thiếu quyền năng của chức tư tế vì dòng quyền năng đó đã bị ngăn chặn bởi tội lỗi như là tính lười biếng, bất lương, kiêu ngạo, sự vô đạo đức, hoặc mối bận tâm với những vật chất của thế gian.

Well, brethrtracnghiem123.com, in like manner, I fear that there are too many mtracnghiem123.com who have betracnghiem123.com givtracnghiem123.com the authority of the priesthood but who lack priesthood power because the flow of power has betracnghiem123.com blocked by sins such as laziness, dishonesty, pride, immorality, or preoccupation with things of the world.