Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng giỏi các tự vựng tiếng Anh sử dụng trong ca dua (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch thuận lợi tra cứu giúp những thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng giống như tchúng ta giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này xem tư vấn từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu như khách hàng tất cả thêm lên tiếng, vui mắt góp sức chủ ý phần bình luận hoặc gmail phungocviet03email.com. Xin cám ơn


*

Các từ vựng giờ Anh dùng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng thọ Đại giới (250 giới sau ít nhất hai năm tbọn họ giời Sa di (10 giới) cùng tu tập tối thiểu 2 năm, tuổi sống ít nhất là 20 tuổi.Quý khách hàng vẫn xem: Ca dua giờ đồng hồ anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức gồm tuổi đạo tối thiểu là 25 năm (tuổi sống bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa tất cả tuổi đạo ít nhất là 40 năm (tuổi đời trên 60 tuổi)

đúng theo pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu vực / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công chứng quận 2

Đồ trang bị trong chùa:

Cvào hùa, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage khổng lồ the Triple Gems

Lạy to lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phạt nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân cùng quả: cause và effect

Nhân duyên: condition

Duyên khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cuội nguồn cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín thiết bị, thiết bị đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinc mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: công cụ nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo nên hóa, Đấng sáng thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: đơn vị thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo con đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thờ của bạn Hồi giáo

– Pagodomain authority – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linch mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu giúp tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên mặt đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, sachảy – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật dụng chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinh thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: tnhân từ định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tứ tưởng, tâm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự đần độn muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng tự vai trung phong, thiện tại lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thực lòng, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: chân tình, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: loại ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: khiếp sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: tmáu giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài hành tinh, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: vnạp năng lượng minc tiền sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

Bạn đang xem: Chùa tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung bỗng dưng hầu hết hoàn toàn có thể được giải quyết và xử lý với sự khoan dung, nhẫn nại với thực bụng.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con đường thừa nhận thức của những tín ngưỡng chân chính là trải qua việc thực hành tôn tạo bạn dạng thân theo những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức được dẫn dắt vì những vị giác trả nhỏng Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they bởi vì other ways to discover the mystery of connection between human và universal.

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help khổng lồ restore truthful morality standards of human.

Xem thêm: Tôi Rất Lấy Làm Tiếc Trong Tiếng Anh Hay Nhất Bạn Nên Biết, Chúng Tôi Rất Tiếc Phải Thông Báo Tiếng Anh

=> Mọi tín ngưỡng chân thiết yếu lộ diện trong làng hội loài tín đồ khi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp sẽ xuống cấp trầm trọng. Họ góp khôi phục lại tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chân thiết yếu mang lại bé người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các đơn vị khoa học bảo rằng chúng ta chỉ nhận thấy được 4% vật dụng chất vào vũ trụ, cho nên vì vậy họ cần yếu thấy được sự lâu dài của các sinch mệnh được cấu thành vì các đồ dùng hóa học không giống. Tuy nhiên từ rất mất thời gian những tín ngưỡng tôn giáo có thể dìm thức về Thần – phần lớn sinh mệnh thời thượng rộng loại fan.

không giống 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ bỏ vựng tiếng Anh sử dụng vào chùa nhiều lúc sử dụng ngôn ngữ pali tuyệt sanskrit (giờ Phạn) vì vậy khó ghi ghi nhớ vị vậy tạo trở ngại cho biên dịch, do vậy, bài toán cần sử dụng chính xác thuật ngữ cần sử dụng trong ca dua xuất xắc nghành nghề phật giáo là quan trọng đặc biệt.