As the new millennium dawns, many forces press toward a more complete integration of our understanding of the development of psychopathology.

Bạn đang xem: Bình minh tiếng anh là gì

I could contemplate living in a world without tiệc nhỏ political broadcasts, but that day has not dawned.
The reality has not been accepted thereafter, however, even though it has been dawning over the years.
Democracy, as well as the interests of our constituents, will be advanced when that long-awaited day finally dawns.
At long last the light has dawned; but perhaps there will be later legislation in which the light will be extinguished again.
He has promised us more new dawns than most of us have sầu had hot dinners, but the recovery seems strangely delayed.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên tracnghiem123.com tracnghiem123.com hoặc của tracnghiem123.com University Press hay của những công ty trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tra Từ Lợi Dụng Tiếng Anh Là Gì ? Lợi Dụng Trong Tiếng Anh Là Gì

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tracnghiem123.com English tracnghiem123.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message