Bài giảng Hoạch định dòng tiền sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm cơ bản và thiết yếu trong quyết định đầu tư – thẩm định dự án; các nguyên tắc cơ bản khi hoạch định ngân sách vốn đầu tư; đầu tư thuần cho dự án; cách xác định được dòng tiền của dự án.


*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.

Bạn đang xem: Bài tập xác định dòng tiền của dự án

HỒ CHÍ MINHHOẠCH ĐỊNH DÒNG TIỀNEstimating Investment Cash FlowsMục tiêuObjectives • Hiểucác khái niệm cơ bản và thiết yếu trong quyết định đầu tư – thẩm định dự án. • Nắm các nguyên tắc cơ bản khi hoạch định ngân sách vốn đầu tư. • Xác định được đầu tư thuần cho dự án. • Xác định được dòng tiền của dự án.Nội dungContent • Những khái niệm cơ bản. • Các nguyên tắc hoạch định dòng tiền • Lãi vay, Vốn luân chuyển, Thuế do thanh lý TS, Khấu hao. • Tính toán đầu tư thuần • Xác định dòng tiền • Dòng tiền và vấn đề lạm phát.Những khái niệm cơ bảnBasic concepts • Phân biệt dòng tiền với lợi nhuận: ØLợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Profit = (Revenue) – (Cost) ØDòng tiền (CF) = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra (Net cashflows) = (Cash inflows) – (Cash outflows)Những khái niệm cơ bảnBasic concepts Dòng tiền: Dòng tiền (cash flow) được xem là thu nhập ròng bằng tiền ở từng thời điểm của dự án. Cash flow = dòng tiền thu vào – dòng tiền chi ra Dòng tiền của 1 dự án là chỉ tiêu phản ánh sự luân chuyển của tiền trong suốt vòng đời dự án. Nó thể hiện tiền mặt thực có ở từng thời điểm bằng cách lấy dòng tiền thực thu vào (inflow) – dòng tiền thực thu ra (outflow) ở thời điểm đó.Những khái niệm cơ bảnBasic concepts Doanh thu thực thu bằng tiền 100 tr Chi phí hoạt động (chưa kể KH) 60 tr Khấu hao TSCĐ 20 tr EBIT 20 tr Thuế TNDN (40%) 8 tr EAT (Lãi sau thuế) 12 tr Dòng tiền thu vào 100 tr Dòng tiền chi ra 60+8 tr CF 32 trNhững khái niệm cơ bảnBasic concepts Vì sao không thẩm định dự án dựa vào lợi nhuận? 1. Doanh thu để tính lợi nhuận có thể bao gồm doanh thu bán chịu (không bằng tiền tính ở thời điểm ghi nhận). 2. Chi phí để tính lợi nhuận cũng có những chi phí không bằng tiền như khấu hao. 3. Có những chi phí đã chi (bằng tiền) nhưng không được tính hết vào lợi nhuận mà chỉ tính 1 phần (chi phí phân bổ). 4. Có những chi phí chưa chi nhưng đã được tính vào lợi nhuận (những chi phí trích trước). 5.

Xem thêm: Thể Hiện Lời Yêu Thương Tiếng Anh Dành Cho Các Cặp Tình Nhân

Lợi nhuận mang tính chủ quan do phụ thuộc vào các phương pháp kế toán khác nhau (đánh giá HTK, phân bổ chi phí vì mục tiêu kế toán thuế). Cùng một tình hình phát sinh nhưng sẽ có những kết quả khác nhau phụ thuộc vào những cách xử lý của doanh nghiệp.Những khái niệm cơ bảnBasic concepts Đánh giá dự án dựa trên dòng tiền vì: • Phản ánh chính xác hiệu quả tài chính thực của dự án. • Đảm bảo nguyên tắc tiền tệ có giá trị theo thời gian.Phân loại dự án đầu tưInvestment project classification Các dự án đầu tư mở rộng (expansion project): Khi cơ sở sản xuất hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu. Phát triển các sản phẩm mới. Các dự án thay thế (replacement projects): Thay thế các thiết bị lỗi thời Giảm chi phí sản xuất sản phẩm. Các dự án phát sinh để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn  Hoạch định dòng tiền Estimating investment cash flow Hoạch định dòng tiền dự án mở rộngü Dòng thu: doanh thu thuần có khuynh hướng tăng nhanhüDòng chi: chi phí họat động tăng nhanh, thông thường xuất hiệncơ hội phí, vốn luân chuyển tăng lên. • HO ACH ĐỊN H NS VỐN ĐẦU TƯHoạch định dòng tiềnEstimating investment cash flow Hoạch định dòng tiền dự án thay thếüDòngthu: doanh thu thuần có thể tăng như tốc độ tăng ít hoặckhông tăng. Xuất hiện phần thu do thanh lý TSCĐ cũ.üDòng chi: chi phí họat động không đổi hoặc giảm đi, hầu nhưkhông xuất hiện cơ hội phí, vốn luân chuyển không đổi hoặc tăng ít. • HO ACH ĐỊN H NS VỐN ĐẦU TƯHoạch định dòng tiềnEstimating investment cash flow Các nguyên tắc hoạch định dòng tiền1. Dòng tiền được đo lường trên cơ sở tăng thêm.2. Dòng tiền được tính toán trên cơ sở sau thuế3. Chi phí thiệt hại không được tính vào dòng tiền của dự án.4. Giá trị các tài sản sử dụng trong một dự án nên được tính theo các chi phí cơ hội của chúng. 5. Tất cả tác động gián tiếp của một dự án phải được xem xét khi đánh giá dòng tiền.Hoạch định dòng tiềnEstimating investment cash flow Nguyên tắc 1: Dòng tiền tăng thêm (Incremental cash flow) ∆ CF = CF (thực hiện DA ) – CF (không thực hiện DA) Nguyên tắc 1: Dòng tiền tăng thêm (Incremental cash flow)• Dòng tiền nên được đánh giá ở góc độ sự tác động đến toàn bộ dòng tiền doanh nghiệp. Vì thế, nên đánh giá các thay đổi trong dòng doanh thu, chi phí và thuế do việc chấp nhận dự án.• Đây là một nguyên tắc rất quan trọng trong hoạch định dòng tiền, đặc biệt, trong các dự án thay thế, nguyên tắc này cần được xem xét thận trọng.Nguyên tắc 1: Dòng tiền tăng thêm (Incremental cashflow) Ví dụ: • Sử dụng máy cũ, doanh thu = 150 triệu • Sử dụng máy mới, doanh thu = 220 triệu • Dòng tiền doanh thu tăng thêm = 220-150 = 70 triệuNguyên tắc 2: Dòng tiền sau thuế (After tax cash flow) • Dòngtiền phải tính bằng cùng đơn vị với đầu tư ban đầu nên phải đánh giá sau thuế. • Đánhgiá dòng tiền sau thuế sẽ đánh giá chính xác hơn những lợi ích từ tấm chắn thuế: Lợi ích tấm chắn thuế (tax shield) = KH x thuế suất (t) • CF sau thuế = EBIT (1-t) + KHNguyên tắc 2: Dòng tiền sau thuế (After tax cash flow) Doanh thu 500 tr Chi phí ( chưa tính KH) 300 tr Khấu hao 100 tr EBIT (giả định lãi vay =0) 100 tr Thuế (thuế suất 40%) 40 tr EAT 60 tr CF sau thuế 60 tr + 100 tr = 160 tr Tax shield = 100 tr x 40% = 40 tr Nguyên tắc 3: Chi phí thiệt hại (Sunk cost)• Chi phí thiệt hại còn được gọi là chi phí chìm, là số tiền mà công ty đã thực sự chi tiêu hoặc đã cam kết chi tiêu không liên quan đến việc một dự án có thể được thực hiện hay không.• Chúng không phản ánh hiệu quả của dự án.Nguyên tắc 4: Chi phí cơ hội của tài sản (opportunity cost ofassets) • Là dòng tiền (cao nhất) mà tài sản có thể tạo ra nếu chúng không được sử dụng vào dự án đang xem xét. • Khi tính chi phí cơ hội vào dòng tiền dự án, phải tính chi phí cơ hội cao nhất, và phải tính sau thuế. • Đa số chi phí cơ hội tính vào dòng chi. Nguyên tắc 4: Chi phí cơ hội của tài sản (opportunity cost of assets) Ví dụ: Công ty đang có một nhà kho có thu nhập cho thuê (năm trước) là 10 triệu/năm. Hiện nay, nhà kho này có thể cho thuê là 15 triệu/năm. Công ty đang xem xét 1 dự án mà nếu dự án đi vào hoạt động sẽ phải sử dụng nhà kho này. TN cho thuê được tính vào dòng tiền dự án là bao nhiêu? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%.Chi phí cơ hội của nguồn vốn có tính vào dự án không? Tại sao?