tracnghiem123.com chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với phân mục tổng vừa lòng trường đoản cú vựng giờ anh theo chủ thể.

Bạn đang xem: Áp thấp nhiệt đới tiếng anh là gì

Sở trường đoản cú vựng giờ Anh về chủ đề tiết trời bao gồm phiên âm (P1) chúng ta đang học tập mang lại đâu rồi nào? tracnghiem123.com – Tiếng anh cho những người đi làm việc hi vọng là các bạn học tập chấm dứt rồi. Còn bây chừ, chúng ta đang sẵn sàng chuẩn bị cho chỗ 2 chưa nhỉ? Nhanh khô tay nội dung về nhằm học thôi nào.

*

Tổng đúng theo trường đoản cú vựng tiếng anh theo chủ thể có phiên âm (P2)

M

Mist: /mɪst/ sương mù

Moisture: /ˈmɔɪs.tʃər/ độ ẩm

Monsoon: /mɒnˈsuːn/ gió mùa

Muggy: /ˈmʌɡ.i/ oi bức

N

National Hurricane Center (NHC): /ˈnæʃ.ən.əl ˈhʌr.ɪ.kən ˈsen.tər/ trung tâm bão quốc gia

Normal: /ˈnɔː.məl/ bình thường

O

Outflow: /ˈaʊt.fləʊ/ loại tan ra

Outlook: /ˈaʊt.lʊk/ dự đoán

Overcast: /ˈəʊ.və.kɑːst/ u ám

Ozone: /ˈəʊ.zəʊn/ o-zôn

P

Partly cloudy: /ˈpɑːt.li ˈklaʊ.di/ tất cả mây

Permafrost: /ˈpɜː.mə.frɒst/ băng vĩnh cửu

Polar: /ˈpəʊ.lər/ cực

Pollutant: /pəˈluːtənt/ hóa học tạo ô nhiễm

Precipitation: /prɪˌsɪp.ɪˈteɪ.ʃən/ lượng mưa

Pressure: /ˈpreʃ.ər/ áp suất

Prevailing wind: /prɪˈveɪ.lɪŋ wɪnd/ gió thổi

R

Radar: /ˈreɪ.dɑːr/ ra-đa

Radiation: /ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/ sự bức xạ

Rain: /reɪn/ mưa

Rainbow: /ˈreɪn.bəʊ/ cầu vồng

Rain shadow: /ˈreɪn ˈʃæd.əʊ/ mưa trơn mây

Relative sầu humidity: /ˈrel.ə.tɪv hjuːˈmɪd.ə.ti/ nhiệt độ tương đối

Rope tornado: /rəʊp tɔːˈneɪ.dəʊ/ dây lốc xoáy

S

Sandstorm: /ˈsænd.stɔːm/ bão cát

Scattered: /ˈskæt.ərd/ rải rác

Sea breeze: /ˌsiː ˈbriːz/ gió biển

Severe: /sɪˈvɪər/ tự khắc nghiệt

Shower: /ʃaʊər/ mưa rào

Sky: /skaɪ/ bầu trời

Sleet: /sliːt/ mưa tuyết

Slush: /slʌʃ/ tuyết tan

Snow: /snəʊ/ tuyết

Snowfall: /ˈsnəʊ.fɔːl/ tuyết rơi

Snowflake: /ˈsnəʊ.fleɪk/ bông tuyết

Snow flurry: /ˈsnəʊ ˈflʌr.i/ tuyết rơi

Snow level: /ˈsnəʊ ˈlev.əl/

Snow line: /ˈsnəʊ chiếc tuyết:

Snow shower: /ˈsnəʊ laɪn/ mưa tuyết

Snow squall: /ˈsnəʊ skwɔːl/ cơn bão tuyết

Snowstorm: /ˈsnəʊ.stɔːm/ bão tuyết

Spring: /sprɪŋ/ mùa xuân

Squall: /skwɔːl/ cơn bão

Steam: /stiːm/ khá nước

Storm: /stɔːm/ bão

Subtropical: /ˌsʌbˈtrɒp.ɪ.kəl/ cận nhiệt đới

Summer: /ˈsʌm.ər/ mùa hè

Sunrise: /ˈsʌn.raɪz/ bình minh

Sunset: /ˈsʌn.set/ hoàng hôn

T

Temperate: /ˈtem.pər.ət/ nhiệt độ ôn hoà

Temperature: /ˈtem.prə.tʃər/ nhiệt độ độ

Thaw: /θɔː/ có tác dụng băng tan

Thermal: /ˈθɜː.məl/ nhiệt

Thermometer: /θəˈmɒm.ɪ.tər/ nhiệt độ kế

Thunder: /ˈθʌn.dər/ snóng sét

Thunderstorm: /ˈθʌn.də.stɔːm/ giông

Tornado: /tɔːˈneɪ.dəʊ/ vòi rồng

Tornavì chưng alley: /tɔːˈneɪ.dəʊ ˈæl.i/ lốc xoáy

Triple point: /ˈtrɪp.əl pɔɪnt/

Tropical: /ˈtrɒp.ɪ.kəl/ nhiệt độ đới

Tropical depression: /ˈtrɒp.ɪ.kəl dɪˈpreʃ.ən/ áp tốt sức nóng đới

Tropical storm: /ˈtrɒp.ɪ.kəl stɔːm/bão nhiệt độ đới

Twilight: /ˈtwaɪ.laɪt/ xoạc vạng

Typhoon: /taɪˈfuːn/ bão

U

Unstable: /ʌnˈsteɪ.bəl/ không ổn định

V

Vapor: /ˈveɪ·pər/ hơi

Vortex: /ˈvɔː.teks/ xoáy nước

W

Warm: /wɔːm/ nóng áp

Water: /ˈwɔː.tər/ nước

Wave: /weɪv/ sóng

Weather: /ˈweð.ər/ thời tiết

Weather balloon: /ˈweð.ər bəˈluːn/ bong bóng nước

Whirlwind: /ˈwɜːl.wɪnd/ gió lốc

Wind: /wɪnd/ gió

Wind chill: /wɪnd tʃɪl/ gió lạnh

Winter: /ˈwɪn.tər/ mùa đông

Z

Zone: /zəʊn/ vùng

Nào, hiện giờ thì các bạn sẽ đủ đầy niềm tin nhằm viết hoặc trình diễn về điểm sáng thời tiết của đất nước hình chữ S không nhỉ? Chắc chắn là rồi đúng không ạ làm sao.

Xem thêm: Công Bố Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Vũng Tàu, Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Tỉnh Bà Rịa

tracnghiem123.com còn không hề ít bài viết tổng thích hợp từ vựng giờ anh theo chủ đề. Hãy mang đến tracnghiem123.com biết bạn có nhu cầu học tập về chủ đề nào nhé, tracnghiem123.com để giúp đỡ chúng ta. Bạn hãy chuyên cần tập luyện các từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh có phiên âm nhé, bạn sẽ nhanh lẹ tân tiến ví như chăm chỉ học tập đúng cách!


*
“Tiếng Anh bồi” bao gồm cân xứng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn vĩnh cửu tương đối nhiều. Dù bị...